profile_Prasred

ประเสริฐ เร๊นุ้ย

Finalcial advisor

การศึกษา


ข้อคิดในการทำงาน

“ถ้าท่านคิดว่าท่านสู้ไม่ได้ท่านจะสู้ไม่ได้
ถ้าท่านคิดว่าท่านพ่ายแพ้ ท่านก็จะพ่ายแพ้
ถ้าท่านอยากชนะ แต่ท่านคิดว่าไม่มีทาง
เกือบจะแน่นอนได้ว่า ท่านไม่มีวันที่จะชนะ

ประสบการณ์

คุณวุฒิ