FA1

พบธรรม บรรณบดี

Finalcial advisor โครงการ Blue Star รุ่นที่ 1

การศึกษา

 

ข้อคิดในการทำงาน

“คนที่เอาชนะยากที่สุด คือ คนที่ไม่ยอมแพ้”

ประสบการณ์

คุณวุฒิ