อุมาพร เนียมทัง

Finalcial advisor โครงการ Blue Star รุ่นที่ 1

การศึกษา

 

ข้อคิดในการทำงาน

“”

ประสบการณ์

คุณวุฒิ